8630

Lyrics Author: 

Ah Ey Sipihr-i Gaddar

Ah ey sipihr-i gaddar
Vey tali-i sitemkâr
Rahmetmedin bu zâre
Her demde kıldın âzar

Derd ile yandı cismim
Kan ile doldu çeşmim
Mahvoldu ism-ü resmim
Kaldım garib-ü nâçâr

Ağyar eder cefayı
Yar eylemez vefayı
Bilmem niçin Zekâi
Bu mihnette sezâ-vâr

Lyrics from:
Ahmet Ozhan's recording

/

Âh ey sipihr-i gaddâr
Vey tâlî-i sitemkâr
Rahmetmedin bu zâre
Her demde kıldın azâr

Derd ile yandı cismim
Kan ile doldu çeşmim
Mahvoldu ism ü resmim
Kaldım garîb ü nâçâr

Derdim benim bilinmez
Eşk-i terim silinmez
Emvâc-ı gamım dinmez
Mânend-i seyl-i enhâr

Kurtulmadım elemden
Derd ü belâ vü gamdan
Mecrûh olup sitemden
Sînemde yâreler var

Bilinmez oldu hâlim
Kalmadı hiç mecâlim
Çerh-i felekse zâlim
Cevr eylemekde her bâr

Dâim yanar derûnum
Hem zâr ü hem zebûnum
Müstağrak-ı cünûnum
Bend-i gama giriftâr

Ağyâr eder cefâyı
Yar eylemez vefâyı
Bilmem niçin Zekâî
Bu mihnete sezâ vâr

Şeyh Zekâi Efendi Hazretleri

Oh, Cruel-Tyrant Lament