7020

Lyrics Author: 

Uşşak Tevhid

Medet ya Muhyeddin Abdulkadir Raz ul Esheb medet

Medet ya Sayyid Ahmet ya Rifai, abul Alamayn medet

Medet ya Sayyid Ahmet ya Bedevi abun Nasabayn medet

Medet ya Ibrahim ya Dussuki Ebul Aynayn medet

Medet ya Nureddin ya Cerrahi abul Fuyuzad madet

Uşşak Tevhid