4260

Lyrics Author: 

Gel Gülşeni Tevhide

Gel gülşen-i tevhide su bülbül gibi yâ hu
Nâlân olub Allah-diyelim hu diylim hu
Göz yaşı ile gülbün-i aşka verelim su
Giryân olub Allah diyelim hu diylim hu

Mânend-i sabâ nefha edüb nefha-i Rahman
Olsun çemen-i dilde maârif güli handan
Bâğ-ı melekuta per açub etmeğe seyran
Perrân olub Allah diyelim hu diyelim hu

Bildik ki bika yok bize bu dar-ı fenâda
Ahvâl-i bakayı görelim râh-ı Hudâ'da
Bildirmeyelim kimseye esrârı kabâde
Pinhân olub Allah diyelim hu diyelim hu

Dergâh-ı Ilahi'de olub bende-i ferman
Meydân-ı mahabbetde idüb zikr ile cevlan
Cezbeyle semâ eyleyelim vecd ile devran
Gerdân olub Allah diyelim hu diyelim hu

Emri tutalım eyleyelim terk-i menâhi
Çiksun feleğe nefsimizin dude i âhi
Tennur-i gönülde tutuşub aşk-ı ilahi
Suzân olub Allah diyelim hu diyelim hu

Aşk ile yanub yanmayalım nâr-ı cahime
Mevt irmeden evvel girelim dâr-ı naime
Beyt-i Hak olsun zâviye-i kalb-i selime
Mihmân olub Allah diyelim hu diyelim hu

Dilden çıkarub meşgale-i hubb-i sivâyi
Can gozlerin açub görelim favk-ı ulâyı
Her yüzde temâşa edelim vech-i Hudâ'yı
Hayrân olub Allah diyelim hu diyelim hu

Envâr-i tecellide olub mahv ü perişan
Fâni olalım tur-i tecelli gibi yeksan
Humhâne-i Veysi'den içüb bâde-i irfan
Sekrân olub Allah diyelim hu diyelim hu

Bul Şemsi gibi aşk-ı Muhammed'le delili
Bil âteş ile sırr-ı gülistân-ı Halil'i

Come Unite in the Rose Garden